Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 18 tháng 07 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Góc tương tác » Góc phụ huynh