Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 12 tháng 12 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Góc tương tác » Góc giáo viên