Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 01 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Góc tương tác