Sau thực phẩm, giáo dục là nhu cầu số một của dân tộc ''

Ngày 07 tháng 06 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 05:40 03/06/2018  

Về việc hoàn chỉnh hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông từ hạng III lên hạng II, năm 2018

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số 1271/SGD&ĐT-TCCB

Về việc hoàn chỉnh hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông từ hạng III lên hạng II, năm 2018

 

Thừa Thiên Huế, ngày 01 tháng 6 năm 2018

 

       Kính gửi:

- Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường  

xuyên các huyện, thị xã và thành phố Huế.

 

          Căn cứ Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông từ hạng III lên hạng II năm 2018;

Tiếp theo Công văn số 1003/SGD&ĐT-TCCB ngày 08/5/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn quy trình lập hồ sơ minh chứng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng II năm 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo kế hoạch nộp hồ sơ đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông từ hạng III lên hạng II như sau:

          1/ Đối tượng:

Đối tượng dự xét thăng hạng là cán bộ quản lý, giáo viên đang giảng dạy tại các đơn vị trực thuộc Sở, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên các huyện, thị xã và thành phố Huế đã được bổ nhiệm chức danh Giáo viên trung học phổ thông hạng hạng III (mã số V.07.05.15) được quy định tại Điều 6 Thông tư liên tịch số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT công lập.

2/ Các đơn vị tuân thủ hướng dẫn quy trình lập hồ sơ minh chứng xét thăng hạng tại công văn số 1003/SGD&ĐT-TCCB ngày 08/5/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Lưu ý thêm: Đối với những giáo viên có giấy chứng nhận giáo viên giỏi cấp tỉnh (Do chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký) thì được tính điểm tăng thêm ngang với chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.

         

3/ Thời gian, địa điểm thu nhận hồ sơ:

Bắt đầu từ 08 giờ 00 ngày 05/6/2018 đến 16 giờ 30 ngày 08/6/2018 tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế; địa chỉ: số 22 Lê Lợi, thành phố Huế.

Mọi chi tiết liên hệ ông Hồ Hữu Hải, chuyên viên phòng Tổ chức Cán bộ; Điện thoại: 0126.267.3579; email: hhhai.sgddt@thuathienhue.gov.vn.

          Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị truyền đạt thông báo nội dung văn bản này đến tất cả giáo viên và tổ chức liên quan thực hiện nghiêm túc./.

                                                                                                  GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:                                                                               (Đã ký)

- Như trên;

- UBND tỉnh TTH để báo cáo;

- Sở Nội vụ

- UBND huyện, TX, TP Huế    để phối hợp;

- Website Sở GD&ĐT;                                                                           

- Lưu: VP, HĐXTH, TCCB.

                                                                                                         

                                                                                        Phạm Văn Hùng

 

Tải file 1  

Số lượt xem : 1316

Các tin khác