Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 24 tháng 09 năm 2017

 » Thông báo

Thông báo

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG ĐKXT 2017