Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 25 tháng 06 năm 2017

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tin

Kế hoạch tuần học thứ 3 ( Tuần 36 năm 2013, từ 02/09/2013 đến 08/09/2013 )