Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 23 tháng 03 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Lý

Kế hoạch tuần học thứ 4 ( Tuần 37 năm 2013, từ 09/09/2013 đến 15/09/2013 )