Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Ngày 25 tháng 06 năm 2017

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa

Kế hoạch tuần học thứ 1 ( Tuần 17 năm 2015, từ 20/04/2015 đến 26/04/2015 )