Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "

Ngày 18 tháng 08 năm 2017

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Địa-GDCD