Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 25 tháng 06 năm 2017

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Văn phòng