Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 23 tháng 10 năm 2017

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phó Hiệu trưởng

Kế hoạch tháng 1 năm 2015