Thứ Hai, 18/02/2019

Buổi sáng

+ Chào cờ

+ Tiết 2: Họp trực báo tổ trưởng.

Buổi chiều

+ Dạy và học theo TKB.

Thứ Ba, 19/02/2019

Buổi sáng

+ Tiết 5: Khối 11 học NGLL (11Tin; 11 Văn; 11SĐ; 11A1; 11A2; 11Ph; 11Nh)

Buổi chiều

+ Dạy và học theo TKB.

Thứ Tư, 20/02/2019

Buổi sáng

+ Dạy và học theo TKB.

Buổi chiều

+ Dạy và học theo TKB.

Thứ Năm, 21/02/2019

Buổi sáng

+ Dạy và học theo TKB.

Buổi chiều

+ 14 giờ 30: Tập huấn chuẩn nghề nghiệp giáo viên tại Hội trường (TP: Toàn thể giáo viên)

+ 15 giờ 30: Họp tổ chuyên môn

+ 16 giờ 30: Họp chi bộ

Thứ Sáu, 22/02/2019

Buổi sáng

+ Tiết 5: Khối 10 học NGLL (10T1; 10T2; 10L1; 10L2; 10H1; 10H2; 10Sinh)

Buổi chiều

+ 14 giờ 30: BGH làm việc với Đại học Thammasat-Thái Lan tại P.Khách.

+ 15 giờ 30: Đại học Thammasat-Thái Lan gặp mặt học sinh lớp 11A1; 11A2; 12A2 tại Hội trường

+ 16 giờ 00: Họp trực báo lãnh đạo tại P.Khách

Thứ Bảy, 23/02/2019

Buổi sáng

+ 10 giờ 00: Họp ban đại diện CMHS nhà trường tại P.khách

Buổi chiều

+ Dạy và học theo TKB.

Chủ Nhật, 24/02/2019

Buổi sáng

+ 8 giờ 00: Họp CMHS các lớp