Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''

Ngày 20 tháng 06 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Đoàn thể » Hội chữ thập đỏ

Hội chữ thập đỏ

Cập nhật lúc : 10:40 05/11/2012  

Quy chế làm việc của BCH Hội CTĐ

    Hội CTĐ Thành phố Huế              Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Hội CTĐ cơ sở trường Quốc Học                          Độc lập Tự  do Hạnh  phúc

               -----------------                                               ----------------- 

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC

CỦA BCH HỘI CTĐ CƠ SỞ TRƯỜNG QUỐC HỌC

Nhiệm kỳ 2010 - 2015

******

              Căn cứ điều lệ Hội CTĐ Việt Nam, thực hiện quyết định số 1173/QĐ/TC/CTĐ ngày 20-2-2002 của BTV Trung ương Hội CTĐ Việt Nam về việc ban hành hướng dẫn thực hiện điều lệ Hội CTĐ Việt Nam lần thứ VII, BCH Hội cơ sở Trường Quốc Học đề ra quy chế làm việc như sau:

 

PHẦN I.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA BCH, BAN THƯỜNG TRỰC

HỘI CTĐ CƠ SỞ.

 

             Điều 1 : Chức năng nhiệm vụ của BCH Hội CTĐ cơ sở.

 

    - Lãnh đạo, chỉ đạo mọi mặt công tác Hội cơ sở giữa 2 kỳ Đại hội.

    - Tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội cấp mình và các chủ trương công tác Hội cấp trên.

    - Liên hệ mật thiết, động viên, khuyến khích và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên; bảo vệ lợi ích chính đáng của hội viên.

    - Xây dựng quỹ hội, phát triển hội viên và xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

    - BCH họp 3 tháng một lần, một tháng BCH hội ý một lần vào chiều thứ năm cuối tháng.

             Điều 2 : Chức năng nhiệm vụ của Thường trực Hội cơ sở.

 

    Thường trực thay mặt BCH chỉ đạo, giải quyết công việc giữa 2 kỳ họp của BCH, trên cơ sở chủ trương, nghị quyết của BCH. Cụ thể có nhiệm vụ:

    + Điều hành giải quyết công việc hằng ngày của Hội cơ sở.

    + Chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giúp đỡ các chi hội triển khai thực hiện nghị quyết của BCH.

    + Chuẩn bị nội dung công tác tháng dựa trên phương hướng, nhiệm vụ chung.

    + Chỉ đạo xây dựng điển hình, rút kinh nghiệm nhân điển hình.

    + Tổ chức tuyên truyền phố biến tôn chỉ mục đích của Hội và 7 nguyên tắc của Hội CTĐ Quốc tế.

    + Tham mưu cho cấp uỷ, tranh thủ đề xuất với BGH hỗ trợ cho công tác Hội.

    + Trực tiếp quản lý quỹ, thu chi đúng mục đích, đối tượng; quyết toán theo quy định nhà nước và quy định của hội.

    + Thường trực mỗi tháng hội ý công tác một lần vào chiều thứ năm tuần thứ 3 của tháng.

 

             Điều 3 : Nhiệm vụ của Ban kiểm tra.

 

    Ban kiểm tra làm việc theo chế độ tập thể, trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ, chịu sự lãnh đạo của BCH có nhiệm vụ sau :

    + Tham mưu cho BCH Hội cơ sở kiểm tra việc thi hành nghị quyết của hội, bảo vệ quyền lợi hội viên.

    + Kiểm tra việc chấp hành điều lệ của Hội cơ sở, kiểm tra việc thu chi tài chính của Hội cơ sở.

    + Kiểm tra việc thi hành kỷ luật của Hội cấp dưới.

    + Giải quyết đơn thư tố cáo khiếu nại của cán bộ, hội viên.

 

PHẦN II.

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁ NHÂN BCH

 

            Điều 4 : Các thành viên BCH có nhiệm vụ và quyền hạn :

 

    + Tham gia lãnh đạo tập thể, trên  cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ, thống nhất hành động.

    + Các uỷ viên sinh hoạt ở chi hội nào thì phối hợp với BCH chi hội đó chỉ đạo tốt công tác của chi hội.

    + Đóng góp chủ trương, biện pháp để giải quyết những vấn đề do BCH đề ra.

    + Được tham gia một số công việc do BCH phân công.

 

           Điều 5: Phân công trách nhiệm công tác cho các thành viên BCH.

 

              1.Ông Nguyễn Đình Thí : Chủ tịch hội cơ sở, phụ trách chung, phụ trách công tác tài chính, công tác tổ chức xây dựng củng cố  phát triển hội, công tác đối ngoại, trực tiếp chỉ đạo phong trào, các chương trình liên quan đến hoạt động của hội.

                       2.Ô. Võ Quang Huy : Phó chủ tịch BCH. Cùng thường trực chỉ đạo công tác xây dựng phát triển hội ở các lớp, chỉ đạo Đội TNXK, phụ trách công tác cứu trợ công tác cứu trợ xã hội. Chỉ đạo công tác xây dựng chi hội các tổ Hóa, Sinh, Tin.

               3.Bà Huỳnh thị Cẩm Giang : Uỷ viên thường trực, phụ trách  thủ quỹ Hội cơ sở ; thực hiện thu chi quỹ hội đúng điều lệ, góp phần chỉ đạo công tác văn thể, xã hội. Chỉ đạo công tác xây dựng chi hội các tổ Toán, Lý, TDQP.

             4.Ô. Lê Thúc Đương : Uỷ viên BCH, Trưởng ban kiểm tra. Thực hiện chức năng kiểm tra theo điều lệ Hội. Chỉ đạo công tác chi hội tổ Văn, Địa - GDCD.

             5.Cô Phùng Thị Yến : Uỷ viên thư ký, chỉ đạo công tác Văn nghệ, theo dõi việc chăm sóc sức khoẻ ( phối hợp cùng phòng y tế nhà trường ). Trực tiếp chỉ đạo xây dựng chi hội Tổ Sử , Ngoại ngữ.

6.Bà. Tôn Nữ Minh Hằng     : UV.BCH phụ trách công tác tham mưu xây dựng Đội TN XK. Trực tiếp chỉ đạo xây dựng chi hội 12CV,SĐ,A,AP.

7.Ô. Phạm Tuấn Anh: UV. BCH, phối hợp tổ chức công tác cứu trợ xã hội, trực tiếp chỉ đạo xây dựng chi hội lớp 12T,TL,L,H,S,HS.

             8.Ô. Hồ Văn Duy : UV. BCH phối hợp công tác hoạt động văn thể, trực tiếp  chỉ đạo xây dựng chi hội lớp 12/1,12/2,12/3,Tin.

             9. Bà  Trương Thị Bảo Ngân : UV. BCH phối hợp công tác chăm sóc sức khoẻ, xây dựng độI TN.XK. Trực tiếp chỉ đạo xây dựng chi hội lớp 11/1,11/2,11T1,11T2,11Tin.

            10.Ô. Trương Ngọc Hải : UV.BCH,  chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động Văn thể. Phối hợp tổ chức công tác cứu trợ xã hội. Trực tiếp chỉ đạo xây dựng chi hội lớp 11V,11SP,11Địa,11A2.

             11.Bà  Trần Thị Hải Hà  : UV. BCH, phối hợp trong công tác Văn nghệ, tuyên truyền, trực tiếp chỉ đạo  xây dựng chi hội lớp 11A1,11L1,11L2,11H,11Sinh.

            12. Bà Bùi Thị Hồng Phương : UV.BCH, phối hợp công tác xây dựng đội TN.XK, công tác cứu trợ xã hội, trực tiếp chỉ đạo xây dựng  chi hội lớp 10T1,10T2,10L1,10H1,10H2.

             13.Ô. Nguyễn Lương Quảng   : UV. BCH, phối hợp trong công tác xây dựng đội TN.XK, công tác chăm sóc sức khoẻ, trực tiếp chỉ đạo xây dựng chi hội lớp 10L2,10Sinh,10 Văn,10 Sử, 10 Địa.

             14.Ô. Trần Lê Nguyên     : UV.BCH, phối hợp trong công tác xây dựng Đội TN.XK, công tác cứu trợ, trực tiếp chỉ đạo xây dựng chi hội lớp 10 Tin,10A1,10A2,10AP.

              15.Cô  Đỗ Thị Minh Ngọc     : UV.BCH, phối hợp trong công tác tập huấn kỹ năng CTĐ cho Đội TNXK, chăm sóc sức khỏe ban đầu,công tác cứu trợ xã hội.

 

PHẦN III.

QUY ĐỊNH THỰC HIỆN QUY CHẾ.

 

              Điều 6 : Quy chế nầy có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên trong BCH Hội cơ sở cùng các chi hội  chịu trách nhiệm thực hiện quy chế này.

 

 

Huế, ngày 05 tháng 11năm 2012.

                                                             TM. BCH Hội cơ sở

                                                                       CHỦ TỊCH                                      

Số lượt xem : 2835