Sau thực phẩm, giáo dục là nhu cầu số một của dân tộc ''

Ngày 20 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Đoàn thể » Hội chữ thập đỏ

Hội chữ thập đỏ

Cập nhật lúc : 18:21 12/12/2012  

Kết quả quyên góp «THAY LỜI TRI ÂN »

.

HỘI CTĐ  THÀNH PHỐ HUẾ     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI CTĐ TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUỐC HỌC             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                      -----------------                            -------------------------------

 

KẾT QUẢ QUYÊN GÓP «THAY LỜI TRI ÂN »

 NGÀY 10/12/2012

 

Lớp

Sĩ số

Số tiền

Ghi chú

Lớp

Sĩ số

Số tiền

Ghi chú

12/1

33

200

 

10T1

27

300

 

12/2

43

400

 

10T2

32

250

 

12/3

43

250

 

10L1

28

300

 

12Toán

29

300

 

10L2

30

340

 

12 Lý

29

260

 

10H1

29

310

 

12 TLý

32

320

 

10H2

25

250

 

12 Hóa

31

255

 

10TIN

31

300

 

12 Sinh

26

300

 

10 SINH

30

311

 

12 HS

29

141

 

10 VĂN

36

200

 

12 Tin

30

200

 

10 SỬ

18

180

 

12 Văn

28

140

 

10 ĐỊA

28

280

 

12 SĐ

24

240

 

10ANH1

30

300

 

12 Anh

28

200

 

10 ANH2

29

200

 

12 AP

31

300

 

10A/P

29

200

 

11/1

47

250

 

 

402

       3.721

 

11/2

46

460

 

 

 

 

 

11 T1

31

600

 

CBGV

 

2794

 

11 T2

28

100

 

TOÁN

 

760

 

11 Lý1

34

200

 

 

400

 

11 Lý 2

24

240

 

HÓA

 

500

 

11 Hóa

32

139

 

TIN

 

200

 

11 Sinh

34

200

 

SINH

 

300

 

11 Tin

35

330

 

VĂN

 

200

 

11 Văn

35

300

 

SỬ

 

300

 

11SP

35

250

 

ĐỊA-GD

 

100

 

11 Địa

33

300

 

T.DỤC

 

200

 

11Anh 1

28

235

 

N.NGỮ

 

300

 

11 Anh 2

30

300

 

 

 

5.954

 

                   908            7.410

Tổng cộng : 17.085.000đ ( Mười bảy triệu tám mươi lăm ngàn đồng chăn

 

  Người KS 1                      Người KS 2                          Huế, ngày 11/12/2012

                                                                                         T/M BCH HỘI CƠ SỞ 

                                                                                               CHỦ TỊCH      

 

 

 

Đỗ Thị Minh Ngọc            Huỳnh Thị Cẩm Giang                         Nguyễn Đình Thí

Số lượt xem : 1

Các tin khác