Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 26 tháng 09 năm 2017

 » Đoàn thể » Hội chữ thập đỏ

Hội chữ thập đỏ

Cập nhật lúc : 08:34 19/10/2012  

Kế hoạch công tác Hội CTĐ tháng 9,10/2012

      HỘI CTĐ  THÀNH PHỐ HUẾ           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI CTĐ TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUỐC HỌC     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                          -----------------                             -------------------------------

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA HỘI CTĐ CƠ SỞ QUỐC HỌC

( THÁNG 9 + 10/2012)

  1. A.   CÔNG TÁC TỔ CHỨC:
    1. 1.     Các chi hội CTĐ các lớp:

 + Động viên 100% học sinh là hội viên và lập danh sách hội viên.

              + GVCN cử BCH phân hội và Hội cơ sở ra quyết đinh công nhận BCH phân hội các lớp.

              + Tuyên truyền về Hội CTĐ thông qua Điều lệ Hội và Luật Hội CTĐ ( GVCN thực hiện thông qua buổi tập trung lớp đầu năm học)

              + Tập huấn công tác Hội cho Chi hội trưởng

              + Phát sổ công tác cho các Chi hội.

  1. 2.     Hội cơ sở:

              + Củng cố BCH Hội ( bổ sung 3 Ủy viên BCH là thành viên K10 thay thế cho 3 thành viên của K12 vừa ra trường).

              + Kiện toàn Đội TNXK và ổn định đi vào hoạt động.

    B. CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG VÀ HUY ĐỘNG QUỸ HOẠT ĐỘNG:

            1. Hội phí:

               + Thu hội phí của Hội viên( cả CBGV và học sinh) là 12.000đ/ người/năm; dứt điểm trong tháng 9/2012.

            2. Ủng hộ quỹ xây dựng công trình nhân đạo ( theo công văn số 72 của Hội CTĐ Thành phố):

                + Thu tối thiểu trong hội viên học sinh : 2.000đ/hội viên/ năm.

                + Thu tối thiểu trong CBGV: 20.000đ/ hội viên / năm.

        Quỹ ủng hộ xây dựng công trình nhân đạo cùng thu một lần với hội phí và dứt điểm trong tháng 9/2012.

             3. Quỹ hoạt động:

                + Vận động phụ huynh trong cuộc họp CMHS đầu năm của các lớp; kính nhờ GVCN đọc thư kêu gọi của Hội cơ sở.

                + Vận động quyên góp thông qua ngày hội “ Tấm lòng vàng” , mỗi Học kỳ một đến hai lần.

                + Vận động các tấm lòng hảo tâm trong CBGV, học sinh, các cá nhân , đoàn thể, các hội viên tán trợ… để tăng nguồn quỹ hoạt động.                                                          

 

                                                                                Huế, ngày 5/9/2012

                                                                                    T/M BCH HỘI CƠ SỞ

                                                                                            CHỦ TỊCH