Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 16 tháng 07 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Đoàn thể » Chi bộ