Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 20 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Công tác học sinh và hoạt động NGLL

Công tác học sinh và hoạt động NGLL

Cập nhật lúc : 19:44 15/05/2018  

V/v chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hoạt động tuyên truyền phát triển đạo trái phép

Tải file 1  

Số lượt xem : 162

Các tin khác