Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "

Ngày 20 tháng 06 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » 120 năm Quốc Học

120 năm Quốc Học

Cập nhật lúc : 15:52 07/09/2016  

Quyết định: Về việc thành lập ban Tổ chức và các Tiểu ban chuẩn bị Lễ kỷ niệm 120 năm thành lập Trường Quốc Học - Huế 1896-2016

                 SỞ GD-ĐT THỪA THIÊN HUÊ                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

                TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUÓC HỌC                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                Số: 120/QĐ-THPTChQH                                                 Thừa Thiên Huế, ngày 02  tháng 07 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

 

  Về việc thành lập ban Tổ chức và các Tiểu ban chuẩn bị Lễ kỷ niệm

 

120 năm thành lập Trường Quốc Học - Huế 1896-2016

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUỐC HỌC

 

Căn cứ vào điều lệ trường THPT ban hành kèm theo thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT, vào khoản 1 điều 19 quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông;

 

Căn cứ vào nội dung các phiên họp Đảng ủy, Hội đồng trường THPT Chuyên quốc Học trong HK2 năm học 2015-2016, nguyên vọng của CB-GV-NV-HS đã và đang công tác và học tập tại trường Quốc Học;

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập ban Tổ chức và các Tiểu ban: tiểu ban lễ tân, tiểu ban tập san, tiểu ban CSVC-MT, tiểu ban tài chánh và vận động tài trợ, tiểu ban trật tự, tiểu ban truyền thống, tiểu ban thông tin và đối ngoại, tiểu ban các HĐHS, tiểu ban văn nghệ Lễ kỷ niệm 120 năm thành lập Trường Quốc Học-Huế (có danh sách kèm theo).

 

Điều 2. Ban Tổ chức và các tiểu ban chuẩn bị ngày Lễ kỷ niệm có trách nhiệm thực hiện được giao theo từng thời điểm và công việc của Lễ kỷ niệm cho đến khi  hoàn thành nhiệm vụ.

 

Điều 3. Các tiểu ban Lễ kỷ niệm gồm các Ông (Bà) có tên trong Điều 1 căn cứ quyết định thi hành.

 

 

 

Nơi nhận:                                                                            HIỆU TRƯỞNG

 

            - Như Điều 3;

 

            - Ban Giám hiệu;                                                                                  

 

            - Lưu VT.

 

 

 

 

 

                                                                                 Nguyễn Phước Bửu Tuấn

 

 

 

DANH SÁCH BAN TỔ CHỨC VÀ TIỂU BAN CHUẨN BỊ LỄ KỶ NIỆM 120 NĂM

 

NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG QUỐC HỌC-HUẾ (1896-2016)

 

(Kèm theo Quyết định số 120/QĐ-THPTChQH  ngày 02/07/2016

 

của Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Quốc Học)

 

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

  1.  

Nguyễn Phước Bửu Tuấn

Hiệu trưởng

Trưởng ban Tổ chức

  1.  

Nguyễn Đình Thí

Phó Hiệu trưởng

Phó Trưởng ban Tổ chức trực.  Trưởng tiểu ban Tài trợ Lễ Hội

  1.  

Võ Thị Thu Ân

Phó Hiệu trưởng

Phó Trưởng ban Tổ chức, Trưởng tiểu ban Lễ Tân

  1.  

Nguyễn Phú Thọ

Phó Hiệu trưởng

Phó Trưởng ban Tổ chức, Trưởng tiểu ban TT và ĐN

  1.  

Ngô Vưu

Tổ trưởng tổ Ngữ Văn

Trưởng tiểu ban tập san

  1.  

Nguyễn Thị Diệu Hạnh

Tổ trưởng tổ Sinh học

Trưởng tiểu ban CSVC- MT

  1.  

Nguyễn Văn Lộc

Tổ trưởng tổ TD-QP

Trưởng tiểu ban trật tự

  1.  

Hồ Thị Sen

Tổ trưởng tổ Địa-GDCD

Trưởng tiểu ban truyền thống

  1.  

Võ Văn Nguyện

Bí thư Đoàn trường

Trưởng tiểu ban các HĐHS

10.   

Đặng Vũ Hoàng

TB văn nghệ trường

Trưởng tiểu ban Văn nghệ

             Danh sách gồm 10 người.     

 

 

 

Số lượt xem : 1321