Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 22 tháng 10 năm 2017

 » 120 năm Quốc Học

120 năm Quốc Học

Thư cảm ơn